ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Kętach informuje, że uległ zmianie główny nr konta bankowego.

Nowy nr 67 8437 0002 0014 0720 2932 0004 Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach

Ponadto informujemy, że indywidualne nr kont bankowych do wpłat dla klientów za zaopatrzenie w wode i odbiór sieków pozostaja bez zmian.NOWA TARYFA OD 01.06.2018

Informujemy, że w związku z ogłoszeniem w dniu 24.05.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie taryfy zatwierdzonej decyzją KR.RET.070.217.2018 od dnia 1 czerwca 2018 r. przez okres 3 lat, będzie obowiązywać nastąpująca taryfa:

Nowa taryfa od 01.06.2018.pdfRODO, czyli zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych obowizujące od 25.05.2018r.

 

Jak Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach przetwarza dane osobowe ?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach przetwarzania  danych jako klientów jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oznacza to, ż są one wykorzystywane w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe ?

Państwa dane osobowe uzyskane przy wydawaniu warunków technicznych, uzgodnień technicznych oraz zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

 

1. Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w tym zapewnienia właściwej jakości usług ( np. poprzez usuwanie awarii, sprawdzanie poprawności działania usług) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu. (art. 6 ust 1b RODO)

2. Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:

- wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych

- udzielanie odpowiedzi na reklamacje

- zapewnienie ciągłości dostaw usług

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

- w czasie trwania wykonywania obowiązków , np. wystawienia faktur (art.6 ust. 1c RODO)

- w czasie w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (art.6 ust. 1c RODO), lub

- w czasie, w którym możmy ponieść konsekwencje prawne niewykonywania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (art. 6 ust 1f RODO)

3. Wykrywania nadużyć i ich zapobieganiu przez czas trwania umowy (art. 6 ust 1b RODO) a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z naszej umowy,  a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (art. 6 ust 1f RODO) 

4. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (art. 6 ust 1f RODO)

5. Tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie usług, prace rozwojowe – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużj niż przedawnią się roszczenia wynikające z umowy(art. 6 ust 1f RODO)

6. Wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach, dotychczas złożonych reklamacjach (art. 6 ust 1f RODO)

 

Jakie dane należy nam podać ?  

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na wniosku do umowy ( jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy). Dodatkowo możmy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy np. nr telefonu, adres mailowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy, wysyłać maili). Podawanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym. Przepisy nakazują jednak, aby przed skorzystaniem z naszych usług Klient podał imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania/lokalu objętego usługą/ do korespondencji, natomiast przy kontakcie „zdalnym” telefonicznym lub mailowym podał  nr Płatnika znajdujący się na umowie. Bez w/w danych Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nie mógłby świadczyć usług.

Dodatkowe informacje o danych osobowych 

Zawierając umowę lub w czasie jej trwania, Klient moż zamówić dodatkowe usługi. Jeśli będzie to wymagało wykorzystania danych Klienta w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uzupełni i przekaż, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przewarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostają aktualne.

Komu Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przekazuje Państwa dane osobowe ? 

Dane Klienta są lub mogą być przekazywane:

1. Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., uczestniczącym w wykonywaniu czynności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

- obsługującym systemy informatyczne Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

- podwykonawcom wspierającym Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w wykonywaniu usług budowlanych, z zakresu budowy sieci, konserwacji i eksploatacji sieci  i urządzeń itp.

- podmiotom świadczącym dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pomoc prawną , doradczą, podatkową, rachunkową, ekspercką.

2. Innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu:

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską

- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonywania zwrotów na rzecz Klienta

- podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Klienta faktur w terminie

- podmiotom współpracującym z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy obsłudze spraw podatkowych, księgowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych:

Dostęp do danych osobowych Klienta maja uprawnieni pracownicy Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. Pracownicy ci przestrzegają wszelkich zasad związanych z zachowaniem poufności danych.

Dane z innych źródeł 

Jeśli Klient opłaca faktury za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wejdzie w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta i w jakiej instytucji Klient dokonał zapłaty. Dane te Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. będzie przetwarzał w celu sprawdzenia, czy Klient dokonał poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby takż w celu dokonania zwrotów (art. 6 ust. 1b RODO), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (art. 6 ust. 1f)

Czy dane Klienta trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ? 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nie planuje przekazywania danych Klienta poza EOG.

Uprawnienia przysługujące Klientowi 

Klient moż złożyć do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wniosek o :

- sprostowanie (poprawienie) danych

- usunięcie danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)

- ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych)

- dostęp do danych (informację o przetwarzanych danych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz ich kopię)

- przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Klienta (w zakresie określonym w art. 20 RODO)

Z tych praw Klient moż skorzystać, wysyłając pisemny wniosek na adres Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , ul. Św. M. Kolbe 25a , 32 -650 Kęty. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia Klient moż skorzystać, zależć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. danych Klienta oraz od celu ich przetwarzania.

Skarga 

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżli uważają Pastwo, ż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Kontakt i informacje

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Św. M. Kolbe 25a

32-650 Kęty

ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty